هر پنل قابلیت ارتقا به پنل سطح بعدی خود را دارا می باشد.

ردیفدسترسی هاپلن شماره ۱ کاربری

۵۰۰۰۰ تومان

پلن شماره ۲ کاربری

۶۰۰۰۰ تومان

پلن شماره ۳ کاربری

۱۱۹۰۰۰ تومان

پلن شماره ۴ کاربری

۲۹۹۰۰۰۰ تومان

۱ارسال پیام کوتاه سریع
۲ارسال پیام کوتاه گروهی
۳ارسال پیام کوتاه به لیست سیاه
۴ارسال از دفترچه تلفن شخصی
۵ارسال پیام کوتاه منطقه ای
۶ارسال پیام کوتاه کدپستی
۷ارسال پیام کوتاه بانک مشاغل
۸ارسال فایل ورودی
۹گزارش ارسال
۱۰گزارش دریافت
۱۱گزارشات جمعی
۱۲گزارشات ایمیل ارسالی
۱۳دفترچه تلفن شخصی
۱۴دفترچه پیام
۱۵پیامک نوبت دهی
۱۶پیامک منشی
۱۷پیامک نظرسنجی
۱۸پیامک هوشمند
۱۹پشتیبانی شماره سریال
۲۰دسترسی تلفن همراه
۲۱پیامک یادآوری
۲۲پیام عمومی خودکار
۲۳یادآوری بیمه نامه
۲۴یادآوری تولد
۲۵یادآوری سالگرد ازدواج
۲۶یادآوری چک
۲۷یادآوری پرداخت
۲۸یادآوری قرار ملاقات
۲۹تعرفه قیمت
۳۰ثبت فیش بانکی
۳۰گزارش فیش بانکی
۳۲شارژ حساب – کارت شارژ
۳۳شارژحساب آنلاین
۳۴گزارش شارژ آنلاین
۳۵گزارش کلیه شارژها
۳۶خرید شماره اختصاصی
۳۷مشخصات حساب
۳۸گزارش امنیتی
۳۹ارسال از اپراتور ۳۰۰۰
۴۰ارسال از اپراتور ۱۰۰۰
۴۱ارسال از اپراتور ۵۰۰۰۱
۴۲ارسال از مسیر سیم کارت
۴۳ارسال BTS ایرانسل
۴۴ارسال پیام صوتی
۴۵ارسال سن و جنس
۴۶شماره اختصاصی ۱۴ رقمی ۳۰۰۰ رند
۴۷شماره اختصاص۱۲رقمی۳۰۰۰ رند
۴۸شماره اختصاصی ۱۰رقمی۳۰۰۰ رند
۴۹شماره اختصاص ۸رقمی۳۰۰۰ رند
۵۰دامنه اختصاصی
۵۱قابلیت اتصال به درگاه های بانک